Chuyên viên Quan hệ khách hàng (RM)

1. Quản lý và phát triển quan hệ với KH, nhóm KH, CN theo phân công của LĐ Ban
a) Xây dựng KH và định hướng KD đối với khách hàng/Nhóm KH/Chi nhánh quản lý
b) Đầu mối tiếp nhận và xử lý các yêu cầu của Chi nhánh theo phân công của lãnh đạo ban.
c) Báo cáo đánh giá hoạt động của KH/Nhóm KH, chi nhánh được phân công phụ trách/toàn bộ đối tượng KHDN có quy mô lớn theo định kỳ, phân công của lãnh đạo phòng.
d) Xây dựng và tổng hợp kế hoạch của đối tượng KHDN có quy mô lớn trình lãnh đạo phòng.
2. Nghiên cứu và đề xuất các sản phẩm, quy định, chính sách (biểu phí/lãi suất, chính sách KH) liên quan đến đối tượng KHDN Lớn.
a) Phối hợp xây dựng các sản phẩm, các quy định và chính sách khách hàng phù hợp
b) Phối hợp thực hiện đào tạo nội bộ ban, CN về các sản phẩm, quy định, chính sách khách hàng liên quan đến KHDN quy mô lớn.
c) Đề xuất và triển khai các chương trình chăm sóc khách hàng toàn hệ thống.
d) Liên hệ và làm việc với các cơ quan nhà nước để tháo gỡ vướng mắc liên quan đến chính sách đối với khách hàng trong việc thực hiện các quy định của pháp luật.
3. Thực hiện nhiệm vụ kinh doanh đối với các KH được giao phụ trách trực tiếp
a) Xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh, kế hoạch phát triển đối với các KHDN có quy mô lớn được lãnh đạo ban giao tại TSC.
b) Cung cấp các sản phẩm dịch vụ khách hàng bán buôn đối với KHDN có quy mô lớn được lãnh đạo phòng giao tại TSC.
c) Quản lý khách hàng tuân thủ các quy trình, chính sách nội bộ của VCB.
d) Tổ chức tiếp thị, cung cấp sản phẩm dịch vụ tới các KHDN có quy mô lớn được trưởng/phó ban giao tại TSC
e) Quan hệ khách hàng và chăm sóc các KHDN có quy mô lớn được trưởng/phó ban giao tại TSC.
f) Thu thập thông tin cần thiết và phối hợp thực hiện các báo cáo thẩm định/đề xuất cấp tín dụng đối với khách hàng.
5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo ban giao

Ngày đăng tuyển 28/07/2020
Cấp bậc Chuyên viên
Ngành nghề Chuyên viên Quan hệ khách hàng (RM) đối với Ban Khách hàng doanh nghiệp lớn phía Nam
Kỹ năng Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng hoặc chuyên ngành liên quan.
Bạn cần tư vấn, vui lòng để lại số điện thoại